Sunday, October 3, 2010

การก่อสร้างฐานรากอาคารบนไหล่เขา : กรณีศึกษาการก่อสร้างเจดีย์วัดเขาสุกิม

กรณีศึกษาการก่อสร้างเจดีย์วัดเขาสุกิม
การเลือกใช้ฐานรากตื้น เสาเข็มตอก และ เสาเข็มเจาะ ทางเลือกที่จะสร้างถาวรศาสนสถาน
No comments: